ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒဌာန၏ အွန်လိုင်းသင်တန်းနှစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရက်ကြေညာခြင်း

ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ် ဓာတုဗေဒဌာန၏ အွန်လိုင်းသင်တန်းနှစ်ခု ဖွင့်လှစ်ရက်ကြေညာခြင်း

by Admin User -
Number of replies: 0

ရန်ကုန်အဝေးသင်တက္ကသိုလ်၏ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဖြင့် ဓာတုဗေဒဌာနမှ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေသည့် Good Manufacturing Practice (GMP) နှင့် Water and Sanitation for Occupational Purpose (WSOP) Batch (2) online သင်တန်းများ၏ Registration ပြုလုပ်မည့်ရက်များကို ကြေညာအပ်ပါသည်။

https://www.udechem.edu.mm သို့ ဝင်ရောက်၍ Registration ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

(အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ ပူးတွဲပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။)